Reklamační řád

I.    Servis firmy ANTECH spol. s r.o. (dále "servis") se zabývá předprodejními, záručními a pozáručními opravami zařízení současně nebo dříve dodávaných firmou ANTECH spol. s r.o.. Jedná se o vysokofrekvenční zařízení výrobců ALCAD (Španělsko), IKUSI (Španělsko), TELEVES (Španělsko), TONER (Velká Británie), FUNKE (Dánsko), Spaun (Německo), FAGOR (Španělsko) a měřící techniku UNAOHM (Itálie), TELEVES (Španělsko) a výrobky ANTECH (Česká republika).

II.    Servis přijímá zakázky na adrese firmy ANTECH spol. s r.o. nebo poštovními a dopravními službami, které zajistí dopravu na tuto adresu. Při předání zařízení do servisu je třeba přiložit nabývací doklad (fakturu, účtenku nebo záruční list). V objednávce opravy je nezbytné uvést následující údaje:

  • název (jméno) a přesná adresa objednavatele opravy
  • kontaktní osoba včetně telefonního čísla nebo e-mailu
  • přesné označení zařízení, má-li zařízení výrobní číslo, musí být uvedeno
  • podrobný popis projevů závady
  • typ opravy (záruční / pozáruční / předprodejní)

ZDE je k dispozici formulář pro objednávku opravy. V případě záruční opravy musí být přiložen nabývací doklad (faktura, prodejka, záruční list), dokládající nárok na záruční opravu.

III.    U záručních i pozáručních oprav zajišťuje dopravu do servisu zákazník. Dopravu zpět zajišťuje servis, opravy jsou zasílány Českou poštou - službou „Obchodní balík“ nebo DPD. U pozáručních oprav je tato doprava účtována podle platného ceníku.

IV.    Pracovní doba servisu je od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00. Telefonní číslo servisu je 519 323 451, e-mail servis@antech.cz

V.    Termín opravy je při osobním předání uveden na objednávce opravy. Pokud je zařízení do servisu zasláno poštou nebo dopravní službou, sdělí servis termín opravy na vyžádání písemně, faxem nebo e-mailem. Termín může být prodloužen o dobu potřebnou k zajištění náhradních dílů, příp. o dobu dopravy k výrobci.

VI.    Záruční opravy budou provedeny zdarma a v nejkratším možném termínu. Záruční podmínky jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách. Součástí objednávky záruční opravy musí být vždy nabývací doklad (faktura, účtenka). V některých případech mohou být záruční opravy provedeny u výrobce.

Firma Antech spol. s r.o. neodpovídá za vady zboží, které vznikly jako důsledek běžného opotřebování zboží, nedodržením návodu k použití, neodborného zásahu do zboží, poškození zboží zaviněné úmyslně i z nedbalosti, použití zboží v podmínkách nebo způsobem, které jsou nepřiměřené k povaze a určení zboží, připojením nevhodného napětí, poškození zboží živelnými pohromami nebo jinými přírodními faktory, poškození zboží použitím nevhodných doplňků nebo pokud bylo zboží poškozeno jakkoliv jinak a toto poškození nemohlo prokazatelně vzniknout řádným užíváním zboží.

Bude-li během opravy shledáno, že opravu nelze uskutečnit jako záruční, bude objednavatel informován o odhadované ceně a termínu opravy.

VII.    Cena pozáručních oprav se odvíjí od ceníku oprav. Na vyžádání sdělí servis předběžnou cenu písemně, telefonicky nebo e-mailem. V případě překročení předběžné ceny o více než 10 % je servis povinen oznámit to zákazníkovi předem a zákazník má v takovém případě právo opravu za zvýšenou cenu odmítnout. V některých případech mohou být pozáruční opravy provedeny u výrobce.

VIII.    Záruční doba na opravy je 3 měsíce. Tato záruční doba se vztahuje na náhradní díly použité k opravě a na provedené práce. Zákazník musí předložit servisní zakázkový list, na přístroji nesmí být známky vnějšího poškození, poškození atmosférickou elektřinou, zatékající nebo kondenzující vodou, neodborným zásahem nebo zásahem jiného servisu. Pokud je v servisním zakázkovém listu uvedeno použití plomby, musí být tato nepoškozena. Není-li možné reklamovanou závadu odstranit, má zákazník právo na zrušení zakázky nebo části zakázky a vrácení příslušné zaplacené částky. Pokud bude reklamace shledána jako neoprávněná, má servis nárok na úhradu celé částky za opětovnou opravu. Místem vyřízení reklamace je vždy adresa servisu.

Reklamační řád


Záruční a pozáruční servis
 

Servisní středisko ANTECH provádí záruční a pozáruční servis výrobků
dodávaných firmou ANTECH spol. s r.o.     
   
Servisní středisko sídlí na adrese:
ANTECH spol. s r.o.
Rovnice 998/6
691 41 Břeclav
 
tel. 519 323 451
servis@antech.cz


Při zasílání výrobků do servisu prosíme zadejte vždy tyto údaje:

  1. název a přesná adresa objednavatele opravy
  2. jméno kontaktní osoby včetně e-mailu nebo telefonního čísla
  3. podrobný popis závady
  4. specifikace typu opravy (záruční/pozáruční/předprodejní)

Vaše zakázka bude vyřízena v nejkratším možném termínu.
Pro urychlení vyřízení doporučujeme vyplnit formulář objednávka opravy a poslat jej společně s opravou.


Dokumenty k servisu: